+98-9363953050

ارسال درخواست

پشتيبان فني

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

فروش و مالی

شامل سوالات پیش از خرید، پیگیری سفارش، تغییر در سرویس، مسائل مالی و کلیه موارد مرتبط

ارتباط با مدیریت

واحد ارتباط با مدیر